Herroeping

De consument heeft een herroepingsrecht dat veertien dagen geldig is.
Herroepingsrecht
U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (Original WENDESTEIN GmbH, Wiener Straße 14, 2620 Neunkirchen, Oostenrijk/Österreich, office@wendestein.com, telefoon: 02635 62407) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verstuurd per post, fax of e-mail) van uw besluit om uw contract op te zeggen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model-herroepingsformulier, dat evenwel niet verplicht is.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt.
Gevolgen van de herroeping
Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen vanaf de datum waarop wij van uw herroeping van deze Overeenkomst in kennis werden gesteld, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen wij u voor deze terugbetaling kosten in rekening brengen.
We kunnen de terugbetaling te weigeren tot we de Goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de Goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van welke van de twee het eerst komt.
U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen.
U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk was om hun aard, eigenschappen en functionaliteit te onderzoeken.
Model herroepingsformulier
(Als u het contract wilt herroepen, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur het terug.)
– Score 54 GmbH
Waldsteingartenstraße 135
1020 Wien, Österreich
Email: office@wendestein.com

– Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende diensten (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam (namen) van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen voor papieren communicatie)
– Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

0