Gegevensbescherming

Widerspruch gegen Datenerfassung

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.

Gegevensbescherming

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie wordt ingesteld om te voorkomen dat uw informatie bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt verzameld: Google Analytics deaktivieren.

Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang.
Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, TKG 2003).
In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. U kunt zijn contactgegevens vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u die aan ons meedeelt. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over de bescherming van gegevens. Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht om, onder bepaalde omstandigheden, te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Details hierover vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming onder ´Recht op beperking van de verwerking´.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en uw mogelijkheden tot bezwaar vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welk doel wij deze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) kwetsbaarheden in de beveiliging kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Thomas Wasserburger
Waldsteingartenstraße 135
1020 Wien, Österreich
Telefon: +43 1 890279010
Email: office@wendestein.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen enz.).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen. Hiervoor is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping wordt uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (artikel 21 van het DSGVO)

Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van art. 6 lid 1 sub e of f DSGVO, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. Opm. DSGVO: ´Datenschutz Grundverordnung´, d.i. Algemene Verordening Gegevensbescherming. De rechtsgrond voor de verwerking is te vinden in deze gegevensbeschermingsverklaring. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende, bescherming verdienende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar volgens art. 21 lid 1 DSGVO).

Indien uw persoonlijke gegevens voor directe reclame worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt voor direct-marketing-doeleinden (bezwaar volgens art. 21 lid 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op het DSGVO hebben de betrokkenen het recht om beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, werkplaats of vermoedelijke plaats van de inbreuk hebben. Het recht van beroep laat andere administratieve of gerechtelijke rechtsbevelen onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij met uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overdragen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slot-symbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Indien er na het afsluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor een afschrijving) te verstrekken, dan zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van de betaling.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding uitgevoerd. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slot-symbool in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens, die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger van de gegevens en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gebeurt of is gebeurd, kunt u de beperking van de gegevensverwerking in plaats van de verwijdering ervan eisen.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of het indienen van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van ze te verwijderen.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt conform art. 21 lid 1 DSGVO, dient een afweging te gebeuren van uw belangen tegen de onze. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen de overhand hebben, heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – enkel worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen, of om redenen van een belangrijk algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending van reclame, bv. via spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina’s gebruiken voor een deel zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde ´sessiecookies´. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, dat u in bepaalde gevallen cookies accepteert of deze in het algemeen uitsluit of dat u de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f DSGVO. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Het betreft:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegang zoekende computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, sub f van het DSGVO. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt daarom uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Hiervoor is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de herroeping.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag van de gegevens niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, met inbegrip van alle persoonlijke gegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, sub b DSGVO indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 sub f DSGVO), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte onderzoeken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag van gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder de wettelijke bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

Registratie op deze website

U kunt zich registreren op onze website om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte informatie moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van onze dienstverlening of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de gegevens die bij de registratie worden ingevoerd, is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen. Hiervoor is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De herroeping doet geen afbreuk aan de wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden vervolgens gewist. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is voor de vaststelling, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, sub b van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen van de dienst gebruik te maken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevenstransmissie bij het afsluiten van het contract voor onlinewinkels, dealers en verzending van goederen

Wij geven persoonlijke gegevens alleen aan derden door als dit noodzakelijk is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan de met de levering van de goederen belaste ondernemingen of de met de verwerking van de betaling belaste kredietinstelling. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

4. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (´Google´), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ´cookies´. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser Plugin

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruik maakt van gebruikersgegevens, zie de verklaring over de gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Opdrachtverwerking

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van bestellingen en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Demografische kenmerken van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie ´demografische kenmerken´ van Google Analytics. Dit maakt het mogelijk om rapporten op te stellen die verklaringen bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van interessengerelateerde reclame van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven onder ´Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens´ in het algemeen verbieden.

Opslagtermijn

Gegevens die door Google op het niveau van de gebruiker en de gebeurtenis zijn opgeslagen en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersherkenningen (bijv. Gebruikers-ID) of reclame-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 26 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Analytics Remarketing

Onze sites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device-functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Ireland Limited (´Google´), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met deze functie kunt u reclamedoelgroepen die met Google Analytics Remarketing zijn opgesteld, koppelen aan de cross-device-functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast, afhankelijk van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op één eindapparaat (bijv. mobiele telefoon), ook op een van uw andere eindapparaten (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Als u uw toestemming heeft gegeven, zal Google uw web- en app-browsergeschiedenis met dit doel koppelen aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-geauthenticeerde gebruikers-ID’s die tijdelijk gekoppeld worden aan onze Google-Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor apparaatoverschrijdende reclame.

U kunt zich permanent afmelden voor cross-device-remarketing/targeting door u af te melden voor gepersonaliseerde reclame in uw Google-account. Daarvoor klikt u op deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De in uw Google-account verzamelde gegevens worden alleen verzameld met uw toestemming, die u bij Google kunt geven of herroepen (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet in uw Google-account zijn samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is de gegevensverzameling gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f DSGVO. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het feit dat de beheerder van de website belang heeft bij de anonieme analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de bepalingen rond gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (´Google´), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

In het kader van Google AdWords gebruiken we zogenaamde Conversion Tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor de Conversion Tracking ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion Tracking. Klanten zien het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en werden doorgestuurd naar een pagina met een Conversion-Tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u hiertegen bezwaar maken door de Google-Conversion-Tracking-cookie in uw internetbrowser eenvoudig uit te schakelen onder de gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking-statistieken.

De opslag van ´conversiecookies´ en het gebruik van deze trackingtool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van Google https://policies.google.com/privacy?hl=de.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, dat u in bepaalde gevallen cookies accepteert of deze in het algemeen uitsluit of dat u de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Facebook-pixel

Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (´Facebook´) om de conversie te meten.

Dit maakt het mogelijk om het gedrag van paginabezoekers te volgen nadat ze door te klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar de website van de verkoper. Daardoor kunnen de effectiviteit van Facebook-advertenties geëvalueerd worden voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en toekomstige reclamemaatregelen geoptimaliseerd worden.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, volgens de Facebook-Datenverwendungsrichtlinie kan gebruiken. Daardoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina’s en buiten Facebook plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als paginabeheerder niet worden beïnvloed.

Het gebruik van Facebook-pixels is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media.

In de verklaring over gegevensbescherming van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketing-functie ´Custom Audiences´ in de rubriek Advertentie-instellingen deactiveren via https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen U moet aangemeld zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op het gebruik gebaseerde reclame van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance uitschakelen http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-website. De website wordt beheerd door Google Ireland Limited (´Google´), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide privacymodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video hebben bekeken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbescherming. Zo maakt YouTube een verbinding met het Google-DoubleClick-netwerk, of u nu wel of niet een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Daarnaast kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan nadat u een video hebt gestart. YouTube kan deze cookies gebruiken om informatie over bezoekers aan onze website te verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Eventueel kunnen na het begin van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden gestart waarover wij geen controle hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f DSGVO.

Voor meer informatie over gegevensbescherming op YouTube, zie hun privacybeleid https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Dit geeft Google de kennis dat onze website is benaderd via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f DSGVO.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in Google’s verklaring over gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Betalingsdienstaanbieders en wederverkopers

PayPal

Op onze website bieden wij betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ´PayPal´ genoemd).

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u invult naar PayPal gestuurd.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 sub b DSGVO (verwerking om een contract uit te voeren). U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde te herroepen. Een herroeping heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerking in het verleden.

Directe overschrijving (´Sofortüberweisung´)

Op onze website bieden wij onder andere de betaling door ´Sofortüberweisung´ (= directe overschrijving) aan. De aanbieder van deze betaaldienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna ´Sofort GmbH´ genoemd).

Met behulp van de ´Sofortüberweisung”-procedure ontvangen wij van Sofort GmbH een betalingsbevestiging in real time en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen.

Nadat u voor de betaalmethode ´Sofortüberweisung´ heeft gekozen, stuurt u de PIN en een geldige TAN-code naar Sofort GmbH, waarmee het bedrijf kan inloggen op uw online bankrekening. Na het inloggen controleert Sofort GmbH automatisch uw rekeningsaldo en voert Sofort GmbH de overschrijving naar ons uit met behulp van de door u verstrekte TAN-code. Sofor GmbH zal ons dan onmiddellijk een transactiebevestiging sturen. Na het inloggen worden ook uw omzet, het beschikbare krediet en het bestaan van andere rekeningen en hun voorraden automatisch gecontroleerd.

Naast de PIN en de TAN-code worden de door u ingevoerde betalingsgegevens en uw persoonlijke gegevens ook aan Sofort GmbH doorgegeven. Uw persoonlijke gegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en eventuele andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit zonder twijfel vast te stellen en om fraudepogingen te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 sub b DSGVO (verwerking tot uitvoering van een overeenkomst). U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde te herroepen. Een herroeping heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerking in het verleden.

Meer informatie over de betaling met Sofortüberweisung vindt u via de volgende links https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

mPay24

Op onze website bieden wij onder andere de betaling aan met de diensten van mPay24. De aanbieder is mPay24 GmbH, Grüngasse 16, A-1050 Wenen, Oostenrijk (hierna ´mPay24´ genoemd).

mPay24 biedt verschillende betalingsmogelijkheden aan (bijv. kredietkaarten). Als u besluit te betalen met mPay24 (mPay24-kassa-oplossing), zal mPay24 verschillende persoonlijke gegevens van u verzamelen. Details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van mPay24 via de volgende link: https://www.mpay24.com/web/datenschutz/

De overdracht van uw gegevens aan mPay24 vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 sub b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een contract). U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde te herroepen. Een herroeping heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerking in het verleden.

0