Algemene voorwaarden met klantgegevens

>

> 1. Toepassingsgebied

> 2. Aanbiedingen en servicebeschrijvingen

> 3. Bestelproces en contractafsluiting

> 4. Prijzen en verzendkosten

> 5. Levering, beschikbaarheid van goederen

> 6. Betalingsvoorwaarden

> 7. Eigendomsvoorbehoud

> 8. Waarborg op materiële defecten en garantie

> 9. Aansprakelijkheid

> 10. Opslag van de contracttekst

> 11. Slotbepalingen

>

> 1. Toepassingsgebied

> 1.1. Voor de zakelijke relatie tussen Original WENDESTEIN GmbH, Kornfeldstraße 37, 2620 Ramplach, Oostenrijk/Österreich (hierna ´Verkoper´) en de klant (hierna ´Klant´) gelden uitsluitend de volgende algemene voorwaarden in de ten tijde van de bestelling geldende versie.

>

> 1.2. Voor vragen, klachten en bezwaren kunt u van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 14.00 uur bij onze klantenservice terecht op het telefoonnummer +43 2635 62 407 en per e-mail op office@wendestein.at

>

> 1.3. Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor een doel dat in hoofdzaak niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (§ 13 BGB, ´Bürgerliches Gesetzbuch´, Burgerlijk Wetboek).

>

> 1.4. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

>

> 2. Aanbiedingen en servicebeschrijvingen

> De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om een bestelling te plaatsen. Servicebeschrijvingen in catalogi en op de websites van de verkoper hebben niet het karakter van een garantie of waarborg.

> Alle aanbiedingen zijn geldig ´zolang de voorraad strekt´, tenzij anders vermeld bij de producten. Voor de rest zijn vergissingen voorbehouden.

>

> Opmerking: Voer hieronder de juiste knop-beschrijvingen in.

> 3. Bestelproces en contractafsluiting

> 3.1. De klant kan producten uit het assortiment van de verkoper vrijblijvend selecteren en deze via de knop [in de winkelmand] in een zogenaamde winkelwagen verzamelen. In de winkelwagen kan de productkeuze worden gewijzigd, bijv. verwijderd. De klant kan vervolgens met de knop [Ga naar de kassa] in de winkelmand het bestelproces afronden.

>

> 3.2. Via de knop [bestelling tegen betaling] dient de klant een bindend verzoek in om de goederen in de winkelmand te kopen. Voor het verzenden van de bestelling kan de klant te allen tijde de gegevens wijzigen en met behulp van de browserfunctie ´Terug naar de winkelmand´ bekijken of het bestelproces annuleren. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

>

> 3.3. De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant via de functie ´Afdrukken´ (orderbevestiging) kan printen. De automatische ontvangstbevestiging bewijst slechts dat de bestelling van de klant door de verkoper is ontvangen en houdt geen aanvaarding van de aanvraag in. De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen aan de klant heeft verzonden, overhandigd of de verzending aan de klant binnen 2 dagen met een tweede e-mail, uitdrukkelijke orderbevestiging of verzending van de factuur heeft bevestigd.

>

> 3.4. Als de verkoper een vooruitbetaling mogelijk maakt, komt het contract tot stand met de terbeschikkingstelling van de bankgegevens en het verzoek tot betaling. Indien de betaling ondanks de vervaldatum niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de Verkoper is ontvangen, ook niet na een nieuw verzoek, zal de Verkoper zich terugtrekken uit de overeenkomst met als gevolg dat de bestelling vervalt en de Verkoper niet verplicht is te leveren. De bestelling is dan zonder verdere gevolgen voor koper en verkoper voltooid. Een reservering van het artikel met vooruitbetaling vindt dus ten hoogste 10 kalenderdagen lang plaats.

>

> 4. Prijzen en verzendkosten

> 4.1. Alle prijzen op de website van de verkoper zijn inclusief de toepasselijke wettelijke btw.

>

> 4.2. Naast de aangegeven prijzen brengt de verkoper verzendkosten in rekening voor de levering. De verzendkosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld op een aparte informatiepagina en in het kader van het bestelproces.

>

> 5. Levering, beschikbaarheid van goederen

> 5.1. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vindt levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.

>

> 5.2. Indien de levering van de goederen door de schuld van de koper ondanks drie pogingen tot levering mislukt, kan de verkoper zich terugtrekken uit het contract. Eventuele betalingen zullen onmiddellijk aan de klant worden terugbetaald.

>

> 5.3. Indien het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper buiten zijn schuld niet door zijn leverancier van dit product wordt voorzien, kan de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. In dat geval zal de verkoper de klant onmiddellijk op de hoogte brengen en hem eventueel de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Indien geen vergelijkbaar product beschikbaar is of indien de klant niet wenst dat een vergelijkbaar product wordt geleverd, zal de verkoper de klant onmiddellijk de reeds gedane betalingen terugbetalen.

>

> 5.4. Klanten worden op een aparte informatiepagina of binnen de betreffende productbeschrijving op de hoogte gesteld van de levertijden en -beperkingen (bijv. beperking van leveringen in bepaalde landen).

>

> 6. Betalingsvoorwaarden

> 6.1. De klant kan binnen en voor de afronding van het bestelproces kiezen uit de beschikbare betaalmethoden. Klanten worden op een aparte informatiepagina geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.

>

> 6.2. Indien betaling per factuur mogelijk is, dient betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en factuur te geschieden. Voor alle andere betalingsmethoden moet de betaling vooraf worden verricht zonder aftrek.

>

> 6.3. Indien derden, zoals Paypal, met de verwerking van de betaling worden belast, zijn hun algemene voorwaarden van toepassing.

>

> 6.4. Indien de vervaldatum van de betaling wordt bepaald aan de hand van de kalender, dan is de klant reeds in verzuim bij het verstrijken van de termijn. In dit geval is de klant de wettelijke vertragingsrente verschuldigd.

>

> 6.5. De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen sluit niet uit dat de verkoper verdere schadevergoedingen in rekening brengt.

>

> 6.6. De klant heeft alleen recht op een verrekeningsrecht (compensatierecht) als zijn tegenvordering wettelijk is vastgesteld of door de verkoper is erkend. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als de vorderingen uit dezelfde contractuele relatie voortvloeien.

>

> 7. Eigendomsvoorbehoud

> Tot aan de volledige betaling blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper.

>

> 8. Waarborg op materiële defecten en garantie

> 8.1. Op de garantie zijn wettelijke bepalingen van toepassing.

>

> 8.2. Op de door de verkoper geleverde goederen bestaat alleen garantie indien deze uitdrukkelijk te kennen is gegeven. Klanten worden voor het begin van het bestelproces op de hoogte gesteld van de garantievoorwaarden.

>

> 9. Aansprakelijkheid

> 9.1. Voor de aansprakelijkheid van de verkoper voor schadevergoeding gelden, onverminderd de overige wettelijke voorwaarden voor claims, de volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid.

>

> 9.2. De verkoper is onbeperkt aansprakelijk indien de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid.

>

> 9.3. Bovendien is de verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van essentiële verplichtingen, waarvan de schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarvan de klant terecht op de naleving vertrouwt. In dit geval is de verkoper echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. De verkoper is niet aansprakelijk voor een licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die welke in de vorige zinnen zijn genoemd.

>

> 9.4. De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid, voor een gebrek na aanvaarding van een garantie voor de kwaliteit van het product en in geval van arglistig verborgen gebreken. De aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

>

> 9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen.

>

> 10. Opslag van de contracttekst

> 10.1. De klant kan de tekst van het contract afdrukken voordat hij de bestelling bij de verkoper indient, door gebruik te maken van de printfunctie van zijn browser in de laatste stap van de bestelling.

>

> 10.2. De verkoper stuurt de klant ook een orderbevestiging met alle bestelgegevens naar het door hem opgegeven e-mailadres. Bij de orderbevestiging, maar uiterlijk bij de levering van de goederen, ontvangt de klant bovendien een kopie van de Algemene Voorwaarden met de herroepingsinstructie en de verwijzingen naar de verzendkosten en de leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u zich in onze shop heeft geregistreerd, kunt u uw opgegeven bestellingen in uw profieldomein bekijken. Daarnaast slaan we de contracttekst op, maar maken deze niet toegankelijk op het internet.

>

> Opmerking: Let hiernavolgend op dat de link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ aangeklikt moet kunnen worden

> 11. Slotbepalingen

> 11.1. De bevoegde rechtbank en de plaats van uitvoering is de maatschappelijke zetel van de verkoper indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds is.

>

> 11.2. De contracttaal is Duits.

>

11.3. Platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (OG) voor consumenten: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitrage-instantie

WENDESTEIN GmbH
Kornfeldstraße 37
2620 Ramplach, Oostenrijk/Österreich
Telefoonnummer: +43 (0) 2635 62407
Fax: +43 (0) 2635 67033
E-mailadres: office@wendestein.at

0